28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 30 تیر 1398
سبد خرید0
 

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 30 تیر 1398 10:12

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 30 تیر 1398 10:12

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 30 تیر 1398 10:12

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,850 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 30 تیر 1398 10:12

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 30 تیر 1398 10:12

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,790 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1 سپاهان بروزرسانی: 30 تیر 1398 10:12

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 30 تیر 1398 10:12

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,790 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 30 تیر 1398 10:12

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 30 تیر 1398 10:12

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,790 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 30 تیر 1398 10:12

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "2 سپاهان بروزرسانی: 30 تیر 1398 10:12

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

6,790 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 30 تیر 1398 10:12

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

6,920 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا بروزرسانی: 29 تیر 1398 09:41

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا بروزرسانی: 29 تیر 1398 09:41

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا بروزرسانی: 29 تیر 1398 09:41

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

6,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا بروزرسانی: 29 تیر 1398 09:41

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1 سپنتا بروزرسانی: 29 تیر 1398 09:41

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز "1 سپنتا بروزرسانی: 29 تیر 1398 09:41

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 29 تیر 1398 09:41

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 29 تیر 1398 09:41

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

6,750 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...