28 28 28 36 031

امروز پنجشنبه 24 آبان 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 11:19
21.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,470 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 11:19
21.2
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
6,660 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 11:19
26.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,470 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 11:19
26.7
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
6,660 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 11:19
33.7
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 11:19
33.7
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,630 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 11:19
42.2
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 11:19
42.2
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,630 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 11:19
48.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 11:19
48.3
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,630 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "2 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 11:19
60.3
حالت: 6 متری
3.5
کارخانه
6,410 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 23 آبان 1397 11:19
60.3
حالت: 6 متری
3.9
کارخانه
6,630 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:03
21.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,460 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:03
21.2
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
6,460 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:03
26.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
6,460 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:03
26.7
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
6,460 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1 سپنتا بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:03
33.7
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1 سپنتا بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:03
33.7
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:03
42.2
حالت: 6 متری
3
کارخانه
6,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 23 آبان 1397 16:03
42.2
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,400 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...