28 28 28 36 031

امروز سه شنبه 29 اسفند 1396
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
21.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,290 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
21.2
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
3,355 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
26.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,290 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
26.7
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
3,355 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
33.7
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,260 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
33.7
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
3,325 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
42.2
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,260 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
42.2
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
3,325 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
48.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,260 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
48.3
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
3,325 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
60.3
حالت: 6 متری
3.5
کارخانه
3,260 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
60.3
حالت: 6 متری
3.9
کارخانه
3,325 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
21.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,245 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33
21.2
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
3,245 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
26.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
3,245 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33
26.7
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
3,245 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
33.7
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,205 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33
33.7
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
3,155 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32
42.2
حالت: 6 متری
3
کارخانه
3,205 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:33
42.2
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
3,155 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...