28 28 28 36 031

امروز یکشنبه 1 مهر 1397
 
فيلتر تنظيم دوباره

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:59
21.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,864 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:59
21.2
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
6,060 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:59
26.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,864 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:59
26.7
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
6,060 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:59
33.7
حالت: 6 متری
3
کارخانه
5,809 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1 سپاهان بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:59
33.7
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,027 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:59
42.2
حالت: 6 متری
3
کارخانه
5,809 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:59
42.2
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,027 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:59
48.3
حالت: 6 متری
3
کارخانه
5,809 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:59
48.3
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
6,027 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "2 سپاهان بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:59
60.3
حالت: 6 متری
3.5
کارخانه
5,809 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 31 شهریور 1397 15:59
60.3
حالت: 6 متری
3.9
کارخانه
6,027 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:18
21.2
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,550 تومان ( 350 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:18
21.2
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
5,550 تومان ( 350 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:18
26.7
حالت: 6 متری
2.5
کارخانه
5,550 تومان ( 350 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:18
26.7
حالت: 6 متری
2.8
کارخانه
5,550 تومان ( 350 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:19
33.7
حالت: 6 متری
3
کارخانه
5,500 تومان ( 350 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز "1 سپنتا بروزرسانی: 17 شهریور 1397 16:24
33.7
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
5,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 25 شهریور 1397 13:19
42.2
حالت: 6 متری
3
کارخانه
5,500 تومان ( 350 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا بروزرسانی: 17 شهریور 1397 16:24
42.2
حالت: 6 متری
3.4
کارخانه
5,150 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم

فیلترها

کارخانه
سایز
ضخامت
استاندارد
حالت
نوع
محل بارگیری
تنظيم دوباره

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...