مرتب سازی براساس بازگشت
 

ذوب آهن اصفهان

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 06 ارديبهشت 1401 12:34

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 05 خرداد 1401 11:28

80*80

حالت: 12 متری

8

کارخانه

18,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 05 خرداد 1401 11:28

100*100

حالت: 12 متری

10

کارخانه

18,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

فولاد ناب تبریز

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:20

30*30

حالت: 6 متری

3

کارخانه

23,270 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:20

40*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

23,170 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:20

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

22,970 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:20

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

22,770 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:20

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

22,870 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:20

50*50

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,970 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 01 خرداد 1401 11:46

50*50

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 17 دی 1401 11:09

60*60

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:20

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

22,670 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 30 آذر 1401 11:58

60*60

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 10 آبان 1401 10:49

60*60

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 25 دی 1401 12:31

70*70

حالت: 6 متری

5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:20

70*70

حالت: 6 متری

6

کارخانه

22,670 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:20

70*70

حالت: 6 متری

4

کارخانه

22,870 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:20

70*70

حالت: 6 متری

7

کارخانه

22,570 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 25 دی 1401 12:30

80*80

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 25 دی 1401 12:31

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم