قیمت نبشی امروز

ذوب آهن اصفهان

نام کالا
اطلاعات کالا
قیمت با ارزش افزوده
نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 06 ارديبهشت 1401 12:34

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 8*80*80 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 12 ارديبهشت 1402 14:45

80*80

حالت: 12 متری

8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 10*100*100 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 12 ارديبهشت 1402 14:45

100*100

حالت: 12 متری

10

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

فولاد ناب تبریز

نام کالا
اطلاعات کالا
قیمت با ارزش افزوده
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 16 فروردين 1402 11:08

30*30

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 06 خرداد 1402 12:25

40*40

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

27,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

50*50

حالت: 6 متری

5

کارخانه

27,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

50*50

حالت: 6 متری

4

کارخانه

27,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

50*50

حالت: 6 متری

3

کارخانه

27,450 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 16 فروردين 1402 11:08

50*50

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

60*60

حالت: 6 متری

5

کارخانه

27,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

60*60

حالت: 6 متری

6

کارخانه

27,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1402 11:38

60*60

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 10 آبان 1401 10:49

60*60

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

70*70

حالت: 6 متری

5

کارخانه

27,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

70*70

حالت: 6 متری

6

کارخانه

27,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

70*70

حالت: 6 متری

4

کارخانه

27,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

70*70

حالت: 6 متری

7

کارخانه

27,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

80*80

حالت: 6 متری

6

کارخانه

27,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 20 خرداد 1402 10:30

80*80

حالت: 6 متری

8

کارخانه

27,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش