فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 16:30
فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 16:30
مجتمع فولاد خرم آباد
قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد خرم آباد بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 16:28
مجتمع فولاد خرم آباد
قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد خرم آباد بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 16:28
مجتمع فولاد الیگودرز
قیمت کلاف ساده مجتمع فولاد الیگودرز بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 15:15
فولاد راستین آستارا
قیمت میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 200 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:37
کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:36
قیمت میلگرد آجدار فولاد ثامن بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:34
مجتمع فولاد صائب تبریز
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد صائب تبریز بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:31
فولاد سیادن ابهر
قیمت میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر 200 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:26
مجتمع فولاد شاهرود
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود 100 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:25
مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس
قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس 50 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:22
فولاد پارس آرمان
قیمت میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان 100 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:20
فولاد ظهوریان مشهد
قیمت نبشی فولاد ظهوریان مشهد بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:19
فولاد جاوید بناب
قیمت نبشی فولاد جاوید بناب 400 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:17
لوله و پروفیل نیکان پروفیل
قیمت محصولات لوله و پروفیل نیکان پروفیل بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:15
صنایع فولاد هفت الماس
قیمت ورق روغنی صنایع فولاد هفت الماس بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:15
نورد کرمان
قیمت میلگرد آجدار نورد کرمان بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:14
فولاد میانه
قیمت میلگرد آجدار فولاد میانه 250 تومان افزایش یافت.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:12
شرکت فولاد کاوه اروند
قیمت میلگرد آجدار شرکت فولاد کاوه اروند 100 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:10
قیمت میلگرد آجدار نورد میلگرد کاسپین 150 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:08
فولاد کاوه تیکمه داش
قیمت میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:06
فولاد شمس سپهر
قیمت میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر 200 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:03
شرکت نورد گرم سمنان
قیمت میلگرد آجدار شرکت نورد گرم سمنان 200 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:03
فولاد و نورد هشترود
قیمت میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 14:00
فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان 500 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 13:44
فایکو
قیمت میلگرد آجدار فایکو 700 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 13:43
فولاد بافق یزد
قیمت کلاف ساده فولاد بافق یزد بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 13:42
فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد آجدار فولاد بافق یزد بدون تغییر باقی ماند.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 13:41
زاگرس شهركرد
قیمت میلگرد آجدار زاگرس شهركرد 600 تومان کاهش یافت.
به روز رسانی05 مهر, ساعت 13:39