کلاف ساده

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/03/29 13:11
0

5.5

1006

کیلوگرم

-
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/04/03 15:44
0

6.5

1006

کیلوگرم

28,500 تومان سفارش
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/03/29 13:11
0

8

1006

کیلوگرم

-

کویر کاشان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/03/12 12:03
0

5.5

A1

کیلوگرم

-
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/03/12 12:03
0

6

A1

کیلوگرم

-
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/03/12 12:03
0

6.5

A1

کیلوگرم

-
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/03/12 12:03
0

8

A1

کیلوگرم

-
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/03/12 12:03
0

10

A1

کیلوگرم

-
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/03/12 12:03
0

11

A1

کیلوگرم

-
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/03/12 12:03
0

12

A1

کیلوگرم

-
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/03/12 12:03
0

12.5

A1

کیلوگرم

-
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/03/12 12:03
0

13

A1

کیلوگرم

-
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/03/12 12:03
0

14

A1

کیلوگرم

-
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/03/12 12:03
0

16.5

A1

کیلوگرم

-

مجتمع فولاد الیگودرز

نام کالا قيمت
کلاف 5.5ساده الیگودرز
واحد فروش: کیلوگرم
1403/04/03 12:58
0

5.5

A1

کیلوگرم

-
کلاف 6.5 ساده الیگودرز
واحد فروش: کیلوگرم
1403/04/03 15:45
0

6.5

A1

کیلوگرم

28,300 تومان سفارش

پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا
واحد فروش: کیلوگرم
1403/02/03 09:48
0

6.5

1008

کیلوگرم

-

گروه صنعتی فولاد یزد احرامیان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/02/03 09:39
0

5.5

A1

کیلوگرم

-
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/02/03 09:39
0

6.5

RST34

کیلوگرم

-
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
واحد فروش: کیلوگرم
1403/02/03 09:39
0

8

RST34

کیلوگرم

-