کلاف ساده

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/04/17 14:59
0

5.5

1006

کیلوگرم

-
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/07/04 15:14
183 تومان

6.5

1006

کیلوگرم

26,300 تومان سفارش
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
واحد فروش: کیلوگرم
1401/07/07 11:07
0

8

1006

کیلوگرم

-

کویر کاشان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/06/16 12:22
0

5.5

A1

کیلوگرم

-
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/05/23 13:48
0

6

A1

کیلوگرم

-
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/07/04 15:02
0

6.5

A1

کیلوگرم

27,500 تومان سفارش
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/07/04 15:02
0

8

A1

کیلوگرم

27,700 تومان سفارش
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/07/04 15:02
0

10

A1

کیلوگرم

27,500 تومان سفارش
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/05/23 13:48
0

11

A1

کیلوگرم

-
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/07/04 15:02
0

12

A1

کیلوگرم

27,700 تومان سفارش
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/06/27 12:47
0

12.5

A1

کیلوگرم

-
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/03/17 13:19
0

13

A1

کیلوگرم

-
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/06/27 12:47
0

14

A1

کیلوگرم

-
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/06/27 12:47
0

16.5

A1

کیلوگرم

-

مجتمع فولاد الیگودرز

نام کالا قيمت
کلاف 5.5ساده الیگودرز
واحد فروش: کیلوگرم
1402/07/05 15:15
0

5.5

A1

کیلوگرم

25,500 تومان سفارش
کلاف 6.5 ساده الیگودرز
واحد فروش: کیلوگرم
1402/07/05 15:15
0

6.5

A1

کیلوگرم

25,000 تومان سفارش

گروه صنعتی فولاد یزد احرامیان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/06/30 11:45
0

5.5

A1

کیلوگرم

26,100 تومان سفارش
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/06/30 11:45
0

6.5

RST34

کیلوگرم

26,100 تومان سفارش
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/06/13 12:05
0

8

RST34

کیلوگرم

-
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/06/20 13:46
0

10

RST34

کیلوگرم

-