دنیای معدن -قیمت آهن ,میلگرد 1399/06/26 تیر آهن   نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر       هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 2,500,000 (‎-1.96%‏)‎-50,000‏     هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 2,530,000 (‎-0.78%‏)‎-20,000‏     هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 2,640,000 (‎-0.38%‏)‎-10,000‏     هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 2,900,000 (‎1.05%‏)‎30,000‏     هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 4,100,000 (‎-4.65%‏)‎-200,000‏     هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 4,350,000 (0.00%)0     هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 4,750,000 (‎-2.06%‏)‎-100,000‏     هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 8,800,000 (‎-6.38%‏)‎-600,000‏     هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 10,800,000 (‎2.86%‏)‎300,000‏ میلگرد   نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر       هر کیلو میلگرد 6.5   کلاف 4.5 11,900 (‎1.71%‏)‎200‏     هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 11,800 (‎1.72%‏)‎200‏     هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 11,400 (‎1.79%‏)‎200‏     هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 11,400 (‎1.79%‏)‎200‏     هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 11,500 (‎3.60%‏)‎400‏     هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 11,500 (‎3.60%‏)‎400‏     هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 11,500 (‎3.60%‏)‎400‏     هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 11,500 (‎3.60%‏)‎400‏     هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 11,500 (‎3.60%‏)‎400‏     هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 11,500 (‎3.60%‏)‎400‏     هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 11,500 (‎3.60%‏)‎400‏     هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 11,600 (‎3.57%‏)‎400‏ پروفیل   نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر       هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 20,100 (‎2.03%‏)‎400‏     هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 20,250 (‎2.02%‏)‎400‏     هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 20,250 (‎2.02%‏)‎400‏     هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 20,250 (‎2.02%‏)‎400‏     هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 20,150 (‎2.03%‏)‎400‏     هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 20,150 (‎2.03%‏)‎400‏     هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 20,150 (‎2.03%‏)‎400‏     هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 20,100 (‎2.03%‏)‎400‏     هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 20,100 (‎2.03%‏)‎400‏     هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 20,100 (‎2.03%‏)‎400‏     هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 20,100 (‎2.03%‏)‎400‏     هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 20,100 (‎2.03%‏)‎400‏     هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 20,100 (‎2.03%‏)‎400‏     هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 20,100 (‎2.03%‏)‎400‏