دنیای معدن -قیمت آهن ,میلگرد 1398/07/17 تیر آهن     نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر           هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 655,000 (0.00%)0         هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 780,000 (0.00%)0         هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 875,000 (0.00%)0         هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 1,055,000 (0.00%)0         هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 1,430,000 (0.00%)0         هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 1,660,000 (0.00%)0         هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 1,935,000 (0.00%)0         هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 2,060,000 (0.00%)0         هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 3,000,000 (0.00%)0     میلگرد     نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر           هر کیلو میلگرد 6.5   کلاف 4.5 4,500 (0.00%)0         هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 4,250 (0.00%)0         هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 4,100 (0.00%)0         هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 4,100 (0.00%)0         هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 4,120 (0.00%)0         هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 4,120 (0.00%)0         هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 4,120 (0.00%)0         هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 4,120 (0.00%)0         هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 4,120 (0.00%)0         هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 4,120 (0.00%)0         هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 4,120 (0.00%)0         هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 4,290 (0.00%)0     پروفیل     نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر           هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 5,750 (0.00%)0         هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 5,850 (0.00%)0         هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 5,850 (0.00%)0         هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 5,850 (0.00%)0         هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 5,800 (0.00%)0         هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 5,800 (0.00%)0         هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 5,800 (0.00%)0         هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 5,750 (0.00%)0         هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 5,750 (0.00%)0         هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 5,750 (0.00%)0         هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 5,750 (0.00%)0         هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 5,860 (0.00%)0         هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 5,750 (0.00%)0         هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 5,750 (0.00%)0