علیرضا چایچی مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران طی حکمی محمدحسین جعفرزاده را به سمت سرپرست امور بهره برداری شرکت منصوب کرد.