پروژه عظیم و ملی انتقال آب خلیج فارس در سه فاز در دست اجرا است که با مشارکت سه شرکت اجرایی می شود.