نورد و پروفیل ساوه

ورق سیاه نورد و پروفیل ساوه

عکس نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 فابریک 1000 ساوه
1400/05/18 15:22
0

2

2000*1000

ST37

کیلوگرم

-
ورق سیاه 2 فابریک 1250 ساوه
1402/02/30 12:21
0

2

2500*1250

ST37

کیلوگرم

-
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 ساوه
1402/02/30 12:21
0

2

2000*1250

ST37

کیلوگرم

-
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 ساوه
1402/02/30 12:21
0

2

2500*1000

ST37

کیلوگرم

-

لوله نورد و پروفیل ساوه

عکس نام کالا قيمت
لوله گاز روکار"1/2 ساوه
1403/04/30 15:08
0

21.2

2.5

کیلوگرم

48,550 تومان سفارش
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 ساوه
1403/04/30 15:08
0

26.7

2.5

کیلوگرم

41,000 تومان سفارش
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 ساوه
1403/04/30 15:08
0

33.7

2.5

کیلوگرم

41,700 تومان سفارش
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 ساوه
1403/04/30 15:08
0

60.3

3

کیلوگرم

41,000 تومان سفارش
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 ساوه
1403/04/30 15:08
0

76

3

کیلوگرم

41,000 تومان سفارش
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 ساوه
1403/04/30 15:08
0

88.9

3

کیلوگرم

41,000 تومان سفارش
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 ساوه
1403/04/30 15:08
0

114.3

3

کیلوگرم

41,000 تومان سفارش
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 ساوه
1403/04/30 15:08
0

141.3

4

کیلوگرم

41,700 تومان سفارش
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 ساوه
1403/04/30 15:08
0

168.3

4

کیلوگرم

41,700 تومان سفارش
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 ساوه
1403/04/30 15:08
0

219.1

4

کیلوگرم

45,500 تومان سفارش

لوله داربستی نورد و پروفیل ساوه

عکس نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 ساوه
1403/04/30 15:08
0

48.3

2

کیلوگرم

41,000 تومان سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 ساوه
1403/04/30 15:08
0

48.3

2.5

کیلوگرم

41,000 تومان سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان
1403/04/30 15:08
0

48.3

2.5

کیلوگرم

41,000 تومان سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 ساوه
1403/04/30 15:08
0

48.3

3

کیلوگرم

41,000 تومان سفارش

لوله صنعتی و ساختمانی نورد و پروفیل ساوه

عکس نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 ساوه
1403/04/30 15:08
0

21.2

2

کیلوگرم

41,700 تومان سفارش
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 ساوه
1403/04/30 15:08
0

26.7

2.5

کیلوگرم

41,000 تومان سفارش
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 ساوه
1403/04/30 15:08
0

33.7

2.5

کیلوگرم

41,700 تومان سفارش
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 ساوه
1403/04/30 15:08
0

42.2

2.5

کیلوگرم

44,800 تومان سفارش
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 ساوه
1403/04/30 15:08
0

48.3

2.5

کیلوگرم

41,000 تومان سفارش
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 ساوه
1403/04/30 15:08
0

60.3

3

کیلوگرم

41,000 تومان سفارش
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 ساوه
1403/04/30 15:08
0

76

3

کیلوگرم

41,000 تومان سفارش
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 ساوه
1403/04/30 15:08
0

88.9

3

کیلوگرم

41,000 تومان سفارش
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 ساوه
1403/04/30 15:08
0

114.3

3

کیلوگرم

41,000 تومان سفارش
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 ساوه
1403/04/30 15:08
0

141.3

4

کیلوگرم

41,700 تومان سفارش
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 ساوه
1403/04/30 15:08
0

168.3

4

کیلوگرم

41,700 تومان سفارش
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 ساوه
1403/04/30 15:08
0

219.1

4

کیلوگرم

45,500 تومان سفارش

قیمت لوله گاز نورد و پروفیل ساوه

عکس نام کالا قيمت
لوله گاز روکار"1/2 ساوه
1403/04/30 15:08
0

21.2

2.5

کیلوگرم

48,550 تومان سفارش
لوله توکار گاز "1/2 ساوه
1403/04/30 15:08
0

21.2

2.8

کیلوگرم

48,250 تومان سفارش
لوله گاز روکار "3/4 ساوه
1403/04/30 15:08
0

26.7

2.5

کیلوگرم

48,550 تومان سفارش
لوله توکارگاز "3/4 ساوه
1403/04/30 15:08
0

26.7

2.8

کیلوگرم

47,550 تومان سفارش
لوله گاز روکار "1 ساوه
1403/04/30 15:08
0

33.7

3

کیلوگرم

48,550 تومان سفارش
لوله توکارگاز "1 ساوه
1403/04/30 15:08
0

33.7

3.4

کیلوگرم

47,550 تومان سفارش
لوله گاز روکار"1/4 1 ساوه
1403/04/30 15:08
0

42.2

3

کیلوگرم

48,550 تومان سفارش
لوله توکار گاز "1/4 1 ساوه
1403/04/30 15:08
0

42.2

3.4

کیلوگرم

48,050 تومان سفارش
لوله گاز روکار"1/2 1 ساوه
1403/04/30 15:08
0

48.3

3

کیلوگرم

47,450 تومان سفارش
لوله توکار گاز "1/2 1 ساوه
1403/04/30 15:08
0

48.3

3.4

کیلوگرم

48,050 تومان سفارش
لوله گاز روکار"2 ساوه
1403/04/30 15:08
0

60.3

3.5

کیلوگرم

47,150 تومان سفارش
لوله توکار گاز "2 ساوه
1403/04/30 15:08
0

60.3

3.9

کیلوگرم

48,750 تومان سفارش

لوله آبرسانی نورد و پروفیل ساوه

عکس نام کالا قيمت
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 ساوه
1400/04/31 09:26
0

76

4

کیلوگرم

-
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 ساوه
1400/04/31 09:28
0

76

3

کیلوگرم

-
لوله تست شده "3 ضخامت 4 ساوه
1400/04/31 09:26
0

88.9

4

کیلوگرم

-
لوله تست شده "3 ضخامت 3 ساوه
1400/04/31 09:28
0

88.9

3

کیلوگرم

-
لوله تست شده "4 ضخامت 4 ساوه
1400/04/31 09:26
0

114.3

4

کیلوگرم

-
لوله تست شده "4 ضخامت 3 ساوه
1400/04/31 09:28
0

114.3

3

کیلوگرم

-
لوله تست شده "5 ضخامت 3 ساوه
1400/04/31 09:29
0

141.3

3

کیلوگرم

-
لوله تست شده "5 ضخامت 5 ساوه
1400/04/31 09:25
0

141.3

5

کیلوگرم

-
لوله تست شده "6 ضخامت 3 ساوه
1400/04/31 09:29
0

168.3

3

کیلوگرم

-
لوله تست شده "6 ضخامت 4 ساوه
1400/04/31 09:30
0

168.3

4

کیلوگرم

-
لوله تست شده "8 ضخامت 4 ساوه
1400/04/31 09:29
0

219.1

4

کیلوگرم

-
لوله تست شده "8 ضخامت 6 ساوه
1400/04/31 09:29
0

219.1

6

کیلوگرم

-

قیمت لوله گالوانیزه نورد و پروفیل ساوه

عکس نام کالا قيمت
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 ساوه
1403/04/30 15:08
0

21.2

2

کیلوگرم

55,400 تومان سفارش
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 ساوه
1403/04/30 15:08
0

26.7

2

کیلوگرم

55,400 تومان سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 ساوه
1403/04/30 15:08
0

33.7

2

کیلوگرم

55,400 تومان سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 ساوه
1403/04/30 15:08
0

33.7

2.5

کیلوگرم

52,600 تومان سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 ساوه
1403/04/30 15:08
0

42.2

2

کیلوگرم

53,200 تومان سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 ساوه
1403/04/30 15:08
0

42.2

2.5

کیلوگرم

52,600 تومان سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 ساوه
1403/04/30 15:08
0

48.3

2

کیلوگرم

53,200 تومان سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 ساوه
1403/04/30 15:08
0

48.3

2.5

کیلوگرم

52,600 تومان سفارش
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 ساوه
1403/04/30 15:08
0

60.3

2

کیلوگرم

53,200 تومان سفارش

پروفیل صنعتی و ساختمانی نورد و پروفیل ساوه

عکس نام کالا قيمت
پروفیل ستونی 2.6*135*135 ساوه
1403/04/17 13:53
0

135*135

2.6

کیلوگرم

-
پروفیل ستونی 2.8*135*135 ساوه
1403/04/17 13:53
0

135*135

2.8

کیلوگرم

-
پروفیل ستونی 4*135*135 ساوه
1403/04/30 14:17
0

135*135

4

کیلوگرم

39,000 تومان سفارش