گروه صنعتی سپاهان

لوله گروه صنعتی سپاهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
لوله گاز روکار"1/2 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:39

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

33,900 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان
بروزرسانی: 01 آبان 1401 09:46

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

141.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

168.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

219.1

حالت: 6 متری

4

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

لوله داربستی گروه صنعتی سپاهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان
بروزرسانی: 01 آبان 1401 09:46

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

22,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 01 آبان 1401 09:46

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان
بروزرسانی: 01 آبان 1401 09:46

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

23,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

لوله صنعتی و ساختمانی گروه صنعتی سپاهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

24,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان
بروزرسانی: 01 آبان 1401 09:46

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان
بروزرسانی: 01 آبان 1401 09:46

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

141.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

168.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان
بروزرسانی: 18 دی 1401 09:39

219.1

حالت: 6 متری

4

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

لوله گاز رسانی گروه صنعتی سپاهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
لوله گاز روکار"1/2 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:39

21.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

33,900 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "1/2 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:39

21.2

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

35,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار "3/4 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:39

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

33,900 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکارگاز "3/4 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:39

26.7

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

35,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار "1 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:39

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

33,900 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکارگاز "1 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:39

33.7

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

35,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"1/4 1 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:39

42.2

حالت: 6 متری

3

کارخانه

33,900 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "1/4 1 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:39

42.2

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

35,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"1/2 1 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:39

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

33,900 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "1/2 1 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:39

48.3

حالت: 6 متری

3.4

کارخانه

35,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گاز روکار"2 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:39

60.3

حالت: 6 متری

3.5

کارخانه

33,900 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله توکار گاز "2 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:39

60.3

حالت: 6 متری

3.9

کارخانه

35,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

لوله آبرسانی گروه صنعتی سپاهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 سپاهان
بروزرسانی: 14 اسفند 1400 09:59

76

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 14 اسفند 1400 09:56

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "3 ضخامت 4 سپاهان
بروزرسانی: 14 اسفند 1400 09:59

88.9

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "3 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 14 اسفند 1400 09:56

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "4 ضخامت 4 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:40

114.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

33,320 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "4 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 14 اسفند 1400 09:57

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "5 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 14 اسفند 1400 09:57

141.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "5 ضخامت 5 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:40

141.3

حالت: 6 متری

5

کارخانه

33,320 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "6 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 10 بهمن 1401 11:32

168.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله تست شده "6 ضخامت 4 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:40

168.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

33,320 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "8 ضخامت 4 سپاهان
بروزرسانی: 12 بهمن 1401 09:40

219.1

حالت: 6 متری

4

کارخانه

33,320 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله تست شده "8 ضخامت 6 سپاهان
بروزرسانی: 14 اسفند 1400 09:59

219.1

حالت: 6 متری

6

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

لوله گالوانیزه گروه صنعتی سپاهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان
بروزرسانی: 01 آبان 1401 09:46

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

35,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان
بروزرسانی: 01 آبان 1401 09:46

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

35,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان
بروزرسانی: 01 آبان 1401 09:46

33.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

35,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان
بروزرسانی: 01 آبان 1401 09:46

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

35,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان
بروزرسانی: 01 آبان 1401 09:46

42.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

35,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان
بروزرسانی: 01 آبان 1401 09:46

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

35,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان
بروزرسانی: 01 آبان 1401 09:46

48.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

35,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان
بروزرسانی: 01 آبان 1401 09:46

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

35,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان
بروزرسانی: 01 آبان 1401 09:46

60.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

35,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نتایج 1 تا 48 از کل 48 نتیجه

شرکت گروه صنعتی سپاهان
نوع فعالیت : تولیدی 
تاریخ تاسیس : 1352
محصولات : لوله و پروفیل 
مشخصات محصولات : لوله آبرسانی ، لوله گاز خانگی ، لوله گاز شبکه 
ظرفیت تولید : 400 هزار تن
نشانی کارخانه : اصفهان کیلومتر 25 جاده اصفهان نائین

قیمت لوله گاز سپاهان

قیمت لوله گاز سپاهان با توجه به جنس این لوله ها کاملا قابل توجیه می باشد. از این لوله ها برای انتقال گاز در خط های توزیع گاز استفاده می شود. همچنین از این لوله ها می توان برای انتقال گاز به ایستگاه های مشابه و یا انتقال به مصرف کننده استفاده کرد. لوله گاز سپاهان در ساختمان های مسکونی، نیروگاه، پتروشیمی و ... کاربرد دارد. در صورت نیاز به آدرس شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان می توانید با ما در تماس باشید.

گروه صنعتی سپاهان

قیمت لوله گاز سپاهان امروز

قیمت لوله گاز سپاهان ساخته شده در روش ها و سبک های متفاوت روزانه و به صورت لحظه ای و آنلاین در وب سایت آهن پخش بروزرسانی می شود. شما می توانید به صورت روزانه از قیمت لوله گاز سپاهان مطلع شوید. برای اطلاع از شماره تلفن کارخانه لوله سپاهان این مطلب می تواند شما را در این زمینه یاری کند.