گروه صنعتی سپاهان

لوله گروه صنعتی سپاهان

عکس نام کالا قيمت
لوله گاز روکار"1/2 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

21.2

2.5

کیلوگرم

55,000 تومان سفارش
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

26.7

2.5

کیلوگرم

45,900 تومان سفارش
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

33.7

2.5

کیلوگرم

45,900 تومان سفارش
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

60.3

3

کیلوگرم

45,900 تومان سفارش
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

76

3

کیلوگرم

45,900 تومان سفارش
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

88.9

3

کیلوگرم

45,900 تومان سفارش
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

114.3

3

کیلوگرم

45,900 تومان سفارش
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

141.3

4

کیلوگرم

47,800 تومان سفارش
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

168.3

4

کیلوگرم

47,800 تومان سفارش
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

219.1

4

کیلوگرم

47,800 تومان سفارش

لوله داربستی گروه صنعتی سپاهان

عکس نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

48.3

2.5

کیلوگرم

43,400 تومان سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

48.3

3

کیلوگرم

43,800 تومان سفارش
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

48.3

2

کیلوگرم

45,000 تومان سفارش

لوله صنعتی و ساختمانی گروه صنعتی سپاهان

عکس نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

21.2

2

کیلوگرم

45,900 تومان سفارش
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

26.7

2.5

کیلوگرم

45,900 تومان سفارش
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

33.7

2.5

کیلوگرم

45,900 تومان سفارش
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

42.2

2.5

کیلوگرم

45,900 تومان سفارش
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

48.3

2.5

کیلوگرم

45,900 تومان سفارش
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

60.3

3

کیلوگرم

45,900 تومان سفارش
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

76

3

کیلوگرم

45,900 تومان سفارش
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

88.9

3

کیلوگرم

45,900 تومان سفارش
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

114.3

3

کیلوگرم

45,900 تومان سفارش
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

141.3

4

کیلوگرم

47,800 تومان سفارش
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

168.3

4

کیلوگرم

47,800 تومان سفارش
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

219.1

4

کیلوگرم

47,800 تومان سفارش

قیمت لوله گاز گروه صنعتی سپاهان

عکس نام کالا قيمت
لوله گاز روکار"1/2 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

21.2

2.5

کیلوگرم

55,000 تومان سفارش
لوله توکار گاز "1/2 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

21.2

2.8

کیلوگرم

57,700 تومان سفارش
لوله گاز روکار "3/4 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

26.7

2.5

کیلوگرم

55,000 تومان سفارش
لوله توکارگاز "3/4 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

26.7

2.8

کیلوگرم

57,700 تومان سفارش
لوله گاز روکار "1 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

33.7

3

کیلوگرم

55,000 تومان سفارش
لوله توکارگاز "1 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

33.7

3.4

کیلوگرم

57,700 تومان سفارش
لوله گاز روکار"1/4 1 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

42.2

3

کیلوگرم

55,000 تومان سفارش
لوله توکار گاز "1/4 1 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

42.2

3.4

کیلوگرم

57,700 تومان سفارش
لوله گاز روکار"1/2 1 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

48.3

3

کیلوگرم

55,000 تومان سفارش
لوله توکار گاز "1/2 1 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

48.3

3.4

کیلوگرم

57,700 تومان سفارش
لوله گاز روکار"2 سپاهان
1403/01/30 10:43
0

60.3

3.5

کیلوگرم

55,000 تومان سفارش
لوله توکار گاز "2 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

60.3

3.9

کیلوگرم

57,700 تومان سفارش

لوله آبرسانی گروه صنعتی سپاهان

عکس نام کالا قيمت
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

76

4

کیلوگرم

51,700 تومان سفارش
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

76

3

کیلوگرم

51,700 تومان سفارش
لوله تست شده "3 ضخامت 4 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

88.9

4

کیلوگرم

51,700 تومان سفارش
لوله تست شده "3 ضخامت 3 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

88.9

3

کیلوگرم

51,700 تومان سفارش
لوله تست شده "4 ضخامت 4 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

114.3

4

کیلوگرم

51,700 تومان سفارش
لوله تست شده "4 ضخامت 3 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

114.3

3

کیلوگرم

51,700 تومان سفارش
لوله تست شده "5 ضخامت 3 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

141.3

3

کیلوگرم

51,700 تومان سفارش
لوله تست شده "5 ضخامت 5 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

141.3

5

کیلوگرم

51,700 تومان سفارش
لوله تست شده "6 ضخامت 3 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

168.3

3

کیلوگرم

51,700 تومان سفارش
لوله تست شده "6 ضخامت 4 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

168.3

4

کیلوگرم

51,700 تومان سفارش
لوله تست شده "8 ضخامت 4 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

219.1

4

کیلوگرم

51,700 تومان سفارش
لوله تست شده "8 ضخامت 6 سپاهان
1403/01/30 10:48
0

219.1

6

کیلوگرم

50,100 تومان سفارش

قیمت لوله گالوانیزه گروه صنعتی سپاهان

عکس نام کالا قيمت
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان
1403/01/30 10:45
0

21.2

2

کیلوگرم

61,700 تومان سفارش
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان
1403/01/30 10:45
0

26.7

2

کیلوگرم

61,700 تومان سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان
1403/01/30 10:45
0

33.7

2

کیلوگرم

61,700 تومان سفارش
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان
1403/01/30 10:45
0

33.7

2.5

کیلوگرم

61,700 تومان سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان
1403/01/30 10:45
0

42.2

2

کیلوگرم

61,700 تومان سفارش
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان
1403/01/30 10:45
0

42.2

2.5

کیلوگرم

61,700 تومان سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان
1403/01/30 10:45
0

48.3

2

کیلوگرم

61,700 تومان سفارش
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان
1403/01/30 10:45
0

48.3

2.5

کیلوگرم

61,700 تومان سفارش
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان
1403/01/30 10:45
0

60.3

2

کیلوگرم

61,700 تومان سفارش
نتایج 1 تا 48 از کل 48 نتیجه

شرکت گروه صنعتی سپاهان
نوع فعالیت : تولیدی 
تاریخ تاسیس : 1352
محصولات : لوله و پروفیل 
مشخصات محصولات : لوله آبرسانی ، لوله گاز خانگی ، لوله گاز شبکه 
ظرفیت تولید : 400 هزار تن
نشانی کارخانه : اصفهان کیلومتر 25 جاده اصفهان نائین

قیمت لوله گاز سپاهان

قیمت لوله گاز سپاهان با توجه به جنس این لوله ها کاملا قابل توجیه می باشد. از این لوله ها برای انتقال گاز در خط های توزیع گاز استفاده می شود. همچنین از این لوله ها می توان برای انتقال گاز به ایستگاه های مشابه و یا انتقال به مصرف کننده استفاده کرد. لوله گاز سپاهان در ساختمان های مسکونی، نیروگاه، پتروشیمی و ... کاربرد دارد. در صورت نیاز به آدرس شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان می توانید با ما در تماس باشید.

گروه صنعتی سپاهان

قیمت لوله گاز سپاهان امروز

قیمت لوله گاز سپاهان ساخته شده در روش ها و سبک های متفاوت روزانه و به صورت لحظه ای و آنلاین در وب سایت آهن پخش بروزرسانی می شود. شما می توانید به صورت روزانه از قیمت لوله گاز سپاهان مطلع شوید. برای اطلاع از شماره تلفن کارخانه لوله سپاهان این مطلب می تواند شما را در این زمینه یاری کند.

 

سوالات متداول لوله گاز سپاهان

لوله گاز گروه صنعتی سپاهان با چه قطرهایی تولید و عرضه می شود؟

لوله گاز گروه صنعتی سپاهان از قطر 3/4 الی 5/8 اینچ تحت استاندارد API تولید و به بازار عرضه می شود.

قیمت لوله گاز سپاهان در آهن پخش بر چه اساسی تعیین می شود؟

قیمت لوله گاز سپاهان در آهن پخش بر اساس نرخ تعیین شده از سمت کارخانه به صورت روزانه اعلام می شود.

چرا تمام لوله های گاز سپاهان تلورانس ضخامت کمی دارند؟

به دلیل این که ورق های مورد استفاده در لوله گاز سپاهان اکثرا از فولاد مبارکه تامین می شود، تمام لوله های گاز گروه صنعتی سپاهان از تلورانس ضخامت کمی برخوردارند.