28 28 28 36 031

امروز سه شنبه 29 اسفند 1396

انواع کارخانجات تولید کننده میلگرد

,

لیست کارخانه های ذوب آهن ایران

,

تولیدکنندگان میلگرد

,

تولید کنندگان فولاد در ایران

,

لیست کارخانه های تولید میلگرد در ایران

,

کارخانجات تولید میلگرد

گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان 

نوع فعالیت : تولیدی 

تاریخ تاسیس : 1352

محصولات : لوله و پروفیل 

مشخصات محصولات : لوله آبرسانی ، لوله گاز خانگی ، لوله گاز شبکه 

ظرفیت تولید : 400 هزار تن

نشانی کارخانه : اصفهان کیلومتر 25 جاده اصفهان نائین 

لوله داربستی

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

48.3

2.5

کارخانه

3,100 تومان ( 0 تومان )
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

48.3

3

کارخانه

3,100 تومان ( 0 تومان )
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

48.3

2

کارخانه

3,050 تومان ( 0 تومان )

لوله صنعتی و ساختمانی

نام کالا قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

21.2

2

کارخانه

3,070 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

26.7

2.5

کارخانه

3,120 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

33.7

2.5

کارخانه

3,100 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

42.2

2.5

کارخانه

3,100 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

48.3

2.5

کارخانه

3,100 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

60.3

3

کارخانه

3,100 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

76

3

کارخانه

3,100 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

88.9

3

کارخانه

3,100 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

114.3

3

کارخانه

3,100 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

141.3

4

کارخانه

3,100 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

168.3

4

کارخانه

3,100 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

219.1

4

کارخانه

3,100 تومان ( 0 تومان )

لوله گاز رسانی

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

21.2

2.5

کارخانه

3,290 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

21.2

2.8

کارخانه

3,355 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

26.7

2.5

کارخانه

3,290 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

26.7

2.8

کارخانه

3,355 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

33.7

3

کارخانه

3,260 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز "1 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

33.7

3.4

کارخانه

3,325 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

42.2

3

کارخانه

3,260 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز "1/4 1 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

42.2

3.4

کارخانه

3,325 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

48.3

3

کارخانه

3,260 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز "1/2 1 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

48.3

3.4

کارخانه

3,325 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

60.3

3.5

کارخانه

3,260 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز "2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

60.3

3.9

کارخانه

3,325 تومان ( 0 تومان )

لوله آبرسانی

نام کالا قيمت
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

76

4

کارخانه

3,035 تومان ( 0 تومان )
لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

76

3

کارخانه

3,035 تومان ( 0 تومان )
لوله تست شده "3 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

88.9

4

کارخانه

3,035 تومان ( 0 تومان )
لوله تست شده "3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

88.9

3

کارخانه

3,035 تومان ( 0 تومان )
لوله تست شده "4 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

114.3

4

کارخانه

3,035 تومان ( 0 تومان )
لوله تست شده "4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

114.3

3

کارخانه

3,035 تومان ( 0 تومان )
لوله تست شده "5 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

141.3

3

کارخانه

3,050 تومان ( 0 تومان )
لوله تست شده "5 ضخامت 5 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

141.3

5

کارخانه

3,100 تومان ( 0 تومان )
لوله تست شده "6 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

168.3

3

کارخانه

3,050 تومان ( 0 تومان )
لوله تست شده "6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

168.3

4

کارخانه

3,050 تومان ( 0 تومان )
لوله تست شده "8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

219.1

4

کارخانه

3,085 تومان ( 0 تومان )
لوله تست شده "8 ضخامت 6 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

219.1

6

کارخانه

3,150 تومان ( 0 تومان )

لوله گالوانیزه

نام کالا قيمت
لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

21.2

2

کارخانه

4,620 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

26.7

2

کارخانه

4,620 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

33.7

2

کارخانه

4,620 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

33.7

2.5

کارخانه

4,570 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

42.2

2

کارخانه

4,620 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

42.2

2.5

کارخانه

4,570 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

48.3

2

کارخانه

4,620 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

48.3

2.5

کارخانه

4,570 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 24 اسفند 1396 08:32

60.3

2

کارخانه

4,620 تومان ( 0 تومان )

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...