کلاف ساده

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/09/18 16:18
459 تومان

5.5

1006

کیلوگرم

26,000 تومان سفارش
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/09/18 16:18
459 تومان

6.5

1006

کیلوگرم

26,000 تومان سفارش
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
واحد فروش: کیلوگرم
1401/07/07 11:07
0

8

1006

کیلوگرم

-

کویر کاشان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/06/16 12:22
0

5.5

A1

کیلوگرم

-
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/05/23 13:48
0

6

A1

کیلوگرم

-
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/09/18 12:40
0

6.5

A1

کیلوگرم

26,500 تومان سفارش
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/09/18 12:40
0

8

A1

کیلوگرم

26,500 تومان سفارش
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/09/18 12:40
0

10

A1

کیلوگرم

26,500 تومان سفارش
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/05/23 13:48
0

11

A1

کیلوگرم

-
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/09/18 12:40
0

12

A1

کیلوگرم

26,700 تومان سفارش
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/06/27 12:47
0

12.5

A1

کیلوگرم

-
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/03/17 13:19
0

13

A1

کیلوگرم

-
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/06/27 12:47
0

14

A1

کیلوگرم

-
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/06/27 12:47
0

16.5

A1

کیلوگرم

-

مجتمع فولاد الیگودرز

نام کالا قيمت
کلاف 5.5ساده الیگودرز
واحد فروش: کیلوگرم
1402/09/04 12:46
0

5.5

A1

کیلوگرم

23,900 تومان سفارش
کلاف 6.5 ساده الیگودرز
واحد فروش: کیلوگرم
1402/09/04 12:46
321 تومان

6.5

A1

کیلوگرم

23,500 تومان سفارش

گروه صنعتی فولاد یزد احرامیان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/09/05 11:22
0

5.5

A1

کیلوگرم

25,400 تومان سفارش
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/09/05 11:22
0

6.5

RST34

کیلوگرم

25,200 تومان سفارش
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/09/05 11:22
0

8

RST34

کیلوگرم

25,200 تومان سفارش
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
واحد فروش: کیلوگرم
1402/09/05 11:22
0

10

RST34

کیلوگرم

25,200 تومان سفارش