نورد گالوانیزه دشتستان راد

ورق گالوانیزه نورد گالوانیزه دشتستان راد

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

32,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

32,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

30,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

30,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

28,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

28,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

28,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

28,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

28,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

28,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

28,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

28,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

28,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

28,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

28,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

1.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

28,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

2

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

30,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 دشتستان راد
بروزرسانی: 28 آذر 1401 16:16

2

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

30,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نتایج 1 تا 18 از کل 18 نتیجه
index_copy

نورد گالوانیزه دشتستان راد