صنایع فولاد هفت الماس

ورق رنگی صنایع فولاد هفت الماس

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 10 فروردين 1402 12:29

0.5

1250

حالت: رول

5015

کارخانه

64,720 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 10 فروردين 1402 12:29

0.5

1250

حالت: رول

3000

کارخانه

64,720 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 10 فروردين 1402 12:29

0.5

1250

حالت: رول

9016

کارخانه

64,620 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 10 فروردين 1402 12:29

0.5

1250

حالت: رول

2004

کارخانه

64,820 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 10 فروردين 1402 12:29

0.5

1250

حالت: رول

1028

کارخانه

64,820 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق رنگی سبز 0.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 15 فروردين 1401 15:21

0.5

1250

حالت: رول

6024

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

ورق گالوانیزه صنایع فولاد هفت الماس

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:06

0.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

52,700 تومان 7,530 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:11

0.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

54,700 تومان 10,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:06

0.6

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

51,800 تومان 9,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:10

0.6

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

52,800 تومان 10,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:06

0.7

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

51,700 تومان 11,030 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:10

0.7

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

51,800 تومان 11,330 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:07

0.8

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

50,500 تومان 10,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:11

0.8

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

50,600 تومان 10,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:07

0.9

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

50,900 تومان 10,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:11

0.9

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

50,400 تومان 10,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:05

1

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

50,700 تومان 10,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:09

1

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

50,600 تومان 10,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:05

1.25

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

50,200 تومان 9,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:07

1.25

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

51,300 تومان 10,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:05

1.5

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

60,200 تومان 19,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:09

1.5

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

60,200 تومان 19,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:06

2

1000

حالت: رول

ST22

کارخانه

60,700 تومان 20,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 25 اسفند 1401 12:09

2

1250

حالت: رول

ST22

کارخانه

60,200 تومان 19,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

ورق روغنی صنایع فولاد هفت الماس

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ورق روغنی 0.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:02

0.5

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق روغنی 0.5 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:02

0.5

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق روغنی 0.6 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:02

0.6

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق روغنی 0.6 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:02

0.6

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ورق روغنی 0.7 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:03

0.7

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

46,650 تومان 16,850 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.7 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:03

0.7

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

46,650 تومان 17,150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.8 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:03

0.8

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

46,650 تومان 16,950 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.8 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:03

0.8

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

46,650 تومان 16,950 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.9 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:03

0.9

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

46,650 تومان 17,050 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 0.9 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:03

0.9

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

46,650 تومان 16,950 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 1 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:03

1

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

46,650 تومان 16,950 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 1 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:03

1

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

46,650 تومان 17,150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 1.25 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:03

1.25

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

46,650 تومان 46,650 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 1.25 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:03

1.25

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

46,650 تومان 46,650 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 1.5 رول 1000 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:03

1.5

1000

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

46,650 تومان 16,650 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ورق روغنی 1.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 20 بهمن 1401 13:03

1.5

1250

حالت: رول

ST12

انبار اصفهان

46,650 تومان 17,350 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نتایج 1 تا 40 از کل 40 نتیجه

صنايع هفت الماس قزوین در آزاد راه کرج - قزوین، کیلومتر 80، روبروی شهرک محمدیه واقع است. این شرکت در سال 1375 تاسیس گردید. البته راه اندازی و بهره برداری از صنایع هفت الماس به طور رسمی در سال 1382 اتفاق افتاد. تولید این مجموعه عظیم بالغ بر سالیانه 900 هزار تن از انواع ورق های گالوانیزه و سرد فولادی است. این شرکت در تولیدات خود گستره ضخامت ورق از 0.3 الی 2 میلی متر و عرض 1000 تا 1250 میلی متر را پوشش می دهد.

شركت صنايع هفت الماس با شیوه تولید نورد سرد آغاز به کار کرد و مقاطع متنوع فولادی و فولادهای ضد زنگ را تولید نمود. از معروفترین محصولات صنایع هفت الماس؛ ورق گالوانیزه هفت الماس می باشد. که کیفیتی بالا دارد و کاملا در بازار شناخته شده است. صنايع هفت الماس، به لحاظ رتبه تولید، دومین تولید کننده مطرح و بزرگ ورق گالوانيزه در سطح كشور است. در آهن پخش می توانید قیمت روز ورق هفت الماس و همچنین قیمت ورق رنگی هفت الماس را مشاهده و جهت سفارش اقدام نمایید.

شرکت صنایع هفت الماس قزوین

شرکت هفت الماس قزوین در سال 1375 تاسیس شد که هدف اصلی آن تولید انواع ورق گالوانیزه بود که فرآیند تولید آن از طریق نورد گرم انجام شد. به این فرایند ورق سیاه گفته می شود. عملیات سازه های ساختمانی این شرکت در سال 1380 شروع و پایان کار آن در سال 1382 بود. تولید ورق گالوانیزه در مجتمع فولاد هفت الماس به ظرفیت اسمی 100000 تن در سال رسید و ضخامت آنها بین 0.3 تا 2 میلیمتر بود. تولیدات صنایع هفت الماس قزوین در حال حاضر جوابگوی 20% نیاز کشور است و حدود 40% کالاهای این شرکت به کشورهای خارجی صادر می شود. این مجموعه صنعتی در پی موفقیت هایی که کسب کرده است به عنوان دومین تولید کننده برتر ورق گالوانیزه کشور انتخاب شده است. شرکت هفت الماس موفق به کسب گواهی نامه کیفیت با عنوان ISO 9001:2008 در تولید ورق گالوانیزه می باشد. با توجه به راه اندازی فاز اول خط تولید که از طریق نورد سرد تولید می شود در سال 1387 به ظرفیت 800 هزار تن در سال رسید. به ورقی که دارای یک لایه پوشش هم سطح فلز باشد ورق گالوانیزه گفته می شود این ساده ترین تعریف می باشد که می توان برای ورق گالوانیزه ارائه داد. ترکیبات مواد اولیه بدون شک در کیفیت این کالا تاثیر گذار است و حتی اگر شکسته شود زنگ نمی زند.

قیمت ورق روغنی هفت الماس

بدون شک این روند بر روی قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین تاثیر گذار خواهد بود و روند تولید آن با روند تولید ورق سیاه و روغنی متفاوت است. یکی از روش های قدیمی برای ضد زنگ شدن ورق های گالوانیزه، روش غوطه وری است که به صورت گرم انجام میشود و به آن گالوانیزاسیون گفته می شود. با فرو بردن فلز داخل مخزن مواد مذاب فلز روی یک لایه بر روی سطح فلز ایجاد می شود که میزان مقاومت آن را بالا می برد. از ورق هایی که در کارخانه هفت الماس قزوین تولید می شود می توانید در مناطق با آب و هوای مرطوب استفاده کنید که مانع خورده شدن بدنه فلز می شود و عمر این کالا به بیش از 30 سال می رسد. پوششی که به روش گالوانیزاسیون بر روی ورق ایجاد می شود از مقاومت بالاتری برخوردار است و در برابر زنگ زدگی مقاوم است که از مزیت های ورق گالوانیزه می باشد. برای خرید ورق هفت الماس قزوین و دریافت مشاوره رایگان می توانید به سایت آهن پخش مراجعه کنید. محصولاتی که از کارخانه هفت الماس در این صفحه قرار دارد با آخرین بروز رسانی قیمت ثبت شده اند. کارشناسان آهن پخش بسیار مشتاق هستند تا بتوانند شما را در امر خرید یاری کنند. چنانچه بخواهید در مناطق با رطوبت بالا ساخت و ساز کنید و از فلز استفاده کنید می توانید از ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین استفاده کنید که به شدت مقاوم می باشد و مقرون به صرفه تر هستند.

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

شرکت معتبر هفته الماس در زمینه تولید انواع ورق گالوانیزه و رنگی، نورد سرد و و فولاد ضد زنگ مشغول به کار است. ورق رنگی هفت الماس با ظرفیت تولید سالانه 200 هزار تن از بهترین تولیدات داخلی ورق گالوانیزه رنگی است. سیستم تولید ورق گالوانیزه رنگی هفت الماس به صورت خط پوشش دهی غلطکی است و کویل های گالوانیزه را پس چند مرحله شست شو و چربی زدایی، جهت چسبندگی بهتر پوشش رنگی کروماته می کند. در مرحله بعد رنگ Primer روی سطح بالایی و رنگ Back Coat روی سطح زیرین ورق اعمال می شود و اولین مرحله پخت صورت می گردد. پس از سرد شدن ورق رنگ نهایی با Top Coat روی سطح بالایی ورق کار شده و پخت دوم انجام می شود. ورق گالوانیزه رنگی هفت الماس برای حفظ کیفیت محصول خود در آخرین مرحله از لایه محافظ از جنس پلی اتیلن یا پلی پرولین استفاده می کند. قیمت ورق رنگی هفت الماس را از کارشناسان فروش آهن پخش بخواهید.

سوالات متداول ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین در سایت آهن پخش به روز است؟
بله، قیمت تمامی محصولات از جمله قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین به روز است و قیمت ها به صورت لحظه ای در این سایت بروزرسانی می گردد.
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین در آهن پخش به قیمت درب کارخانه است؟
بله، قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین به صورت مستقیم از کارخانه هفت الماس قزوین دریافت می شود.
فروش ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین در آهن پخش به چه صورت انجام می شود؟
ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین به صورت رول و شیت به فروش می رسد.
چگونه می توانیم ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین را سفارش دهیم؟
شما عزیزان می توانید از طریق سایت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین مورد نظر خود را انتخاب کرده و سفارش دهید. همچنین می توانید جهت دریافت مشاوره با شماره های در شده در سایت تماس حاصل فرمایید.