بنگاه اصفهان

میلگرد آجدار بنگاه اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 01 دی 1401 12:39

12

حالت: شاخه

A3

انبار اصفهان

16,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 01 دی 1401 12:39

14

حالت: شاخه

A3

انبار اصفهان

16,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 01 دی 1401 12:39

16

حالت: شاخه

A3

انبار اصفهان

16,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 01 دی 1401 12:39

18

حالت: شاخه

A3

انبار اصفهان

16,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 01 دی 1401 12:39

20

حالت: شاخه

A3

انبار اصفهان

16,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 01 دی 1401 12:40

22

حالت: شاخه

A3

انبار اصفهان

16,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 01 دی 1401 12:40

25

حالت: شاخه

A3

انبار اصفهان

16,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 01 دی 1401 12:40

28

حالت: شاخه

A3

انبار اصفهان

16,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 01 دی 1401 12:40

32

حالت: شاخه

A3

انبار اصفهان

16,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

سپری آهنی بنگاه اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
سپری 6 بنگاه اصفهان
بروزرسانی: 23 آبان 1401 10:18

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

20,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
سپری 4 بنگاه اصفهان
بروزرسانی: 23 آبان 1401 10:18

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

20,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
سپری 5 بنگاه اصفهان
بروزرسانی: 23 آبان 1401 10:18

40*40

حالت: 6 متری

4

کارخانه

20,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

تیرآهن بنگاه اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:25

12

حالت: 12 متری

IPE

انبار اصفهان

3,300,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: شاخه
سفارش
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:25

14

حالت: 12 متری

IPE

انبار اصفهان

4,100,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:25

16

حالت: 12 متری

IPE

انبار اصفهان

5,000,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:25

18

حالت: 12 متری

IPE

انبار اصفهان

6,300,000 تومان 200,000 تومان
واحد فروش: شاخه
سفارش
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:25

20

حالت: 12 متری

IPE

انبار اصفهان

7,000,000 تومان 450,000 تومان
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
بروزرسانی: 11 بهمن 1401 14:08

22

حالت: 12 متری

IPE

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: شاخه
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:25

24

حالت: 12 متری

IPE

انبار اصفهان

9,100,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:25

27

حالت: 12 متری

IPE

انبار اصفهان

11,300,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: شاخه
سفارش
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان
بروزرسانی: 13 بهمن 1401 11:25

30

حالت: 12 متری

IPE

انبار اصفهان

13,000,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: شاخه
سفارش

پروفیل بنگاه اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل 3*60*80 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

80*60

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*60*100 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

100*60

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*100*100 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

100*100

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*110*110 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

110*110

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*60*120 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

120*60

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*80*120 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

120*80

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 4*120*120 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

120*120

حالت: 12 متری

4

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 4*135*135 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

135*135

حالت: 12 متری

4

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 4*140*140 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

140*140

حالت: 12 متری

4

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

پروفیل صنعتی و ساختمانی بنگاه اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل 3*60*80 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

80*60

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*60*100 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

100*60

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*100*100 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

100*100

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*110*110 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

110*110

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*60*120 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

120*60

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*80*120 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

120*80

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 4*120*120 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

120*120

حالت: 12 متری

4

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 4*135*135 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

135*135

حالت: 12 متری

4

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 4*140*140 اصفهان
بروزرسانی: 19 مهر 1401 13:07

140*140

حالت: 12 متری

4

کارخانه

22,000 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

ناودانی بنگاه اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
ناودانی 6 طول 6 متری شکفته
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:43

6

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 8 طول 6 متری شکفته
بروزرسانی: 14 مهر 1401 12:33

8

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

18,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 01 دی 1401 11:01

10

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

20,800 تومان 2,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 10 طول 6 متری شکفته
بروزرسانی: 14 مهر 1401 12:33

10

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

18,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 01 دی 1401 11:01

12

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

20,600 تومان 2,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 12 طول 6 متری شکفته
بروزرسانی: 14 مهر 1401 12:33

12

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

18,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 01 دی 1401 11:00

14

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
ناودانی 14 طول 6 متری شکفته
بروزرسانی: 14 مهر 1401 12:33

14

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

19,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 01 دی 1401 11:01

16

حالت: 6 متری

انبار اصفهان

20,800 تومان 1,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

نبشی بنگاه اصفهان

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
نبشي 3*30*30 شکفته مشهد
بروزرسانی: 24 شهریور 1401 12:39

30*30

حالت: 6 متری

3

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 01 دی 1401 10:58

30*30

حالت: 6 متری

3

انبار اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نبشي 4*40*40 شکفته مشهد
بروزرسانی: 14 مهر 1401 12:33

40*40

حالت: 6 متری

4

انبار اصفهان

17,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 01 دی 1401 10:58

40*40

حالت: 6 متری

4

انبار اصفهان

20,100 تومان 2,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد
بروزرسانی: 14 مهر 1401 12:33

50*50

حالت: 6 متری

5

انبار اصفهان

17,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 01 دی 1401 10:58

50*50

حالت: 6 متری

5

انبار اصفهان

20,100 تومان 2,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد
بروزرسانی: 14 مهر 1401 12:33

60*60

حالت: 6 متری

6

انبار اصفهان

17,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 01 دی 1401 10:58

60*60

حالت: 6 متری

6

انبار اصفهان

20,100 تومان 2,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد
بروزرسانی: 14 مهر 1401 12:33

80*80

حالت: 6 متری

8

انبار اصفهان

17,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز
بروزرسانی: 01 دی 1401 10:57

80*80

حالت: 6 متری

8

انبار اصفهان

20,100 تومان 2,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد
بروزرسانی: 14 مهر 1401 12:33

100*100

حالت: 6 متری

10

انبار اصفهان

17,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
نتایج 1 تا 50 از کل 50 نتیجه
steel-bars-060118

جهت خرید انواع محصولات فلزی از انبار آهن پخش به فروشگاه اینترنتی آهن پخش مراجعه کنید.

قیمت تیرآهن اصفهان

یکی از مواردی است که شاید تعداد زیادی از افراد به دنبال اطلاع از آن هستند. قبل از اقدام به خرید تیرآهن لازم به ذکر است که تیرآهن های موجود در بازار به دو روش سبک و استاندارد تقسیم می شوند. قیمت تیرآهن اصفهان قیمت تیرآهن اصفهان با توجه به این که تیرآهن اصفهان از مرغوب ترین محصولات داخلی می باشد بسیار به صرفه می باشد. تیرآهن اصفهان از وزن استاندارد برخوردار می باشد و نسبت به سایر نمونه ها دارای قیمت مناسب تری می باشد. تیرآهن اصفهان دارای وزنی بر اساس جدول اشتال می باشد و نسبت به سایر نمونه ها نیز از قیمت نسبتا بالاتری برخوردار است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این محصول می توانید با مشاوران آهن پخش در تماس باشید.

قیمت تیرآهن اصفهان

تیرآهن اصفهان

تیرآهن اصفهان از جمله محصولات آهنی عرضه شده در سایت آهن پخش می باشد. در این صفحه شما می توانید انواع محصولات آهنی که برای فروش در اصفهان عرضه می شود را مشاهده کنید. قیمت هرکدام از محصولات با توجه به در نظر گرفتن معیارهای مختلف متفاوت می باشد. از جمله عواملی که در قیمت تیرآهن اصفهان موثر می باشد می توان به مواردی همچون سایز میلگرد، وزن و ... اشاره کرد. تیرآهن از مهم ترین پروفیل های صنایع ساختمان سازی محسوب می شود.

قیمت تیرآهن اصفهان

کارخانه قیمت تیرآهن اصفهان کارخانه با توجه به حجم استفاده زیاد از این محصول بسیار منطقی می باشد. از این تیرآهن در اصفهان و در صنایع مختلف به تعداد زیاد استفاده می شود. حجم زیاد استفاده از این محصول موجب شده است تا اختلاف زیادی در هزینه اجرای این محصول ایجاد شود. در صورتی که برای خرید تیراهن اصفهان نیاز به راهنمایی های بیشتری دارید می توانید با کارشناسان آهن پخش در تماس باشید تا شما را در روند خرید این محصول یاری کنند.