پروفیل آسیا

پروفیل پروفیل آسیا

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل 2*40*40 آسیا
بروزرسانی: 07 خرداد 1399 15:08

40*40

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2.5*90*90 آسیا
بروزرسانی: 07 خرداد 1399 15:08

90*90

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2.5*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 3*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

180

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2.5*C_180 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 3*Z_200 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

200

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*C_200 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

200

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*C_220 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

220

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2.5*Z_220 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

220

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش

پروفیل صنعتی و ساختمانی پروفیل آسیا

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل 2*40*40 آسیا
بروزرسانی: 07 خرداد 1399 15:08

40*40

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2*40*80 آسیا
بروزرسانی: 07 خرداد 1399 15:08

80*40

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 2.5*90*90 آسیا
بروزرسانی: 07 خرداد 1399 15:08

90*90

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل 3*90*90 آسیا
بروزرسانی: 07 خرداد 1399 15:08

90*90

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

پروفیل مقاطع باز پروفیل آسیا

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
آبرو یکطرفه 180ضخامت 2.5 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
آبرو دو طرفه 180 ضخامت 2.5 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
آبرو دو طرفه 180 ضخامت 3 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

180

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2.5*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 3*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

180

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 2.5*C_180 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 01 ارديبهشت 1401 12:22

180

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 3*Z_200 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

200

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*C_200 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

200

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2*Z_200 آسیا
بروزرسانی: 01 ارديبهشت 1401 12:22

200

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 2.5*Z_200 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

200

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 3*Z_220 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

220

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل 3*C_220 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

220

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2.5*Z_220 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

220

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2*Z_220 آسیا
بروزرسانی: 01 ارديبهشت 1401 12:22

220

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

پروفیل زد پروفیل آسیا

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
پروفیل زد 2.5*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

180

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 3*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

180

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2*Z_180 آسیا
بروزرسانی: 01 ارديبهشت 1401 12:22

180

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 3*Z_200 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

200

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2*Z_200 آسیا
بروزرسانی: 01 ارديبهشت 1401 12:22

200

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
پروفیل زد 3*Z_220 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

220

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2.5*Z_220 آسیا
بروزرسانی: 22 خرداد 1401 14:11

220

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
پروفیل زد 2*Z_220 آسیا
بروزرسانی: 01 ارديبهشت 1401 12:22

220

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم

آبرو پروفیل آسیا

عکس
نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
آبرو یکطرفه گالوانیزه ضخامت 1mm
بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1399 14:46

1mm

18cm

گالوانیزه

اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
آبرو یکطرفه گالوانیزه ضخامت 1.25mm
بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1399 14:46

1.25mm

18cm

گالوانیزه

اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
آبرو دو طرفه گالوانیزه ضخامت 1mm
بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1399 14:46

1mm

18cm

گالوانیزه

اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
آبرو دو طرفه گالوانیزه ضخامت 1.25mm
بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1399 14:47

1.25mm

18cm

گالوانیزه

اصفهان

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
نتایج 1 تا 23 از کل 23 نتیجه

شرکت پروفیل آسیا تولید کننده انواع پروفیل در ایران می باشد. قیمت پروفیل صنعتی و ساختمانی آسیا و قیمت پروفیل مقاطع باز آسیا  را به صورت لحظه ای در سایت آهن پخش مشاهده کنید.

عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...