دانلود فایل مشخصات جدول وزنی میلگرد

 


جدول اشتال میلگرد

جدول اشتال میلگرد

U2
cm2/m
W1
cm3
G
kg/m
Flache
cm2
d
mm
 314 0.098 0.617 0.785 10
377 0.170 0.888 1.13 12
408 0.216 1.04 1.33 13
440 0.269 1.21 1.54 14
471 0.331 1.39 1.77 15
 503 0.402 1.58 2.01 16
565 0.573 2.00 2.54 18
597 0.673 2.23 2.84 19
628 0.785 2.47 3.14 20