دنیای معدن -قیمت آهن ,میلگرد 1399/07/23 تیر آهن   نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر       هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 2,720,000 (‎4.62%‏)‎120,000‏     هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 2,650,000 (‎6.00%‏)‎150,000‏     هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 2,830,000 (‎4.81%‏)‎130,000‏     هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 3,250,000 (‎6.56%‏)‎200,000‏     هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 4,450,000 (‎4.71%‏)‎200,000‏     هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 4,450,000 (‎3.49%‏)‎150,000‏     هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 5,300,000 (‎4.95%‏)‎250,000‏     هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 9,650,000 (‎3.21%‏)‎300,000‏     هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 9,300,000 (‎5.08%‏)‎450,000‏   میلگرد   نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر       هر کیلو میلگرد 6.5   کلاف 4.5 13,600 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 13,500 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 13,000 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 13,000 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 13,200 (‎-0.75%‏)‎-100‏     هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 13,200 (‎-0.75%‏)‎-100‏     هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 13,200 (‎-0.75%‏)‎-100‏     هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 13,200 (‎-0.75%‏)‎-100‏     هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 13,200 (‎-0.75%‏)‎-100‏     هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 13,200 (‎-0.75%‏)‎-100‏     هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 13,200 (‎-0.75%‏)‎-100‏     هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 13,300 (‎-0.75%‏)‎-100‏ پروفیل   نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر       هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 22,400 (‎-0.88%‏)‎-200‏     هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 22,550 (‎-0.88%‏)‎-200‏     هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 22,550 (‎-0.88%‏)‎-200‏     هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 22,550 (‎-0.88%‏)‎-200‏     هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 22,450 (‎-0.88%‏)‎-200‏     هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 22,450 (‎-0.88%‏)‎-200‏     هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 22,450 (‎-0.88%‏)‎-200‏     هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 22,400 (‎-0.88%‏)‎-200‏     هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 22,400 (‎-0.88%‏)‎-200‏     هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 22,400 (‎-0.88%‏)‎-200‏     هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 22,400 (‎-0.88%‏)‎-200‏     هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 22,400 (‎-0.88%‏)‎-200‏     هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 22,400 (‎-0.88%‏)‎-200‏     هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 22,400 (‎-0.88%‏)‎-200‏