دنیای معدن -قیمت آهن ,میلگرد 1399/03/03 تیر آهن   نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر       هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 1,130,000 (0.00%)0     هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 1,350,000 (0.00%)0     هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 1,500,000 (0.00%)0     هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 1,700,000 (‎0.59%‏)‎10,000‏     هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 2,230,000 (0.00%)0     هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 2,210,000 (‎-1.34%‏)‎-30,000‏     هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 2,460,000 (‎-1.20%‏)‎-30,000‏     هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 3,160,000 (0.00%)0     هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 4,100,000 (‎-0.24%‏)‎-10,000‏   میلگرد   نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر       هر کیلو میلگرد 6.5   کلاف 4.5 6,800 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 6,800 (‎1.49%‏)‎100‏     هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 6,600 (‎1.54%‏)‎100‏     هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 6,600 (‎1.54%‏)‎100‏     هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 6,650 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 6,650 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 6,650 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 6,650 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 6,650 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 6,650 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 6,650 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 6,800 (0.00%)0 پروفیل   نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر       هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 9,700 (‎-1.02%‏)‎-100‏     هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 9,800 (‎-1.01%‏)‎-100‏     هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 9,800 (‎-1.01%‏)‎-100‏     هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 9,800 (‎-1.01%‏)‎-100‏     هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 9,750 (‎-1.02%‏)‎-100‏     هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 9,750 (‎-1.02%‏)‎-100‏     هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 9,750 (‎-1.02%‏)‎-100‏     هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 9,700 (‎-1.02%‏)‎-100‏     هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 9,700 (‎-1.02%‏)‎-100‏     هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 9,700 (‎-1.02%‏)‎-100‏     هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 9,700 (‎-1.02%‏)‎-100‏     هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 9,700 (‎-1.02%‏)‎-100‏     هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 9,700 (‎-1.02%‏)‎-100‏     هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 9,700 (‎-1.02%‏)‎-100‏