دنیای معدن -قیمت آهن ,میلگرد 1399/01/06 تیر آهن   نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر       هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 855,000 (0.00%)0     هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 1,130,000 (0.00%)0     هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 1,240,000 (0.00%)0     هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 1,750,000 (0.00%)0     هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 1,980,000 (0.00%)0     هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 2,070,000 (0.00%)0     هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 2,360,000 (0.00%)0     هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 2,860,000 (0.00%)0     هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 3,890,000 (0.00%)0 میلگرد   نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر       هر کیلو میلگرد 6.5   کلاف 4.5 7,100 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 6,400 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 6,200 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 6,200 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 6,450 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 6,450 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 6,450 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 6,450 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 6,450 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 6,450 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 6,450 (0.00%)0     هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 6,550 (0.00%)0 پروفیل   نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر       هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 8,900 (0.00%)0     هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 9,000 (0.00%)0     هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 9,000 (0.00%)0     هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 9,000 (0.00%)0     هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 8,950 (0.00%)0     هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 8,950 (0.00%)0     هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 8,950 (0.00%)0     هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 8,900 (0.00%)0     هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 8,900 (0.00%)0     هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 8,900 (0.00%)0     هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 8,900 (0.00%)0     هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 8,900 (0.00%)0     هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 8,900 (0.00%)0     هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 8,900 (0.00%)0