به گزارش چیلان، ظرفیت استفاده شده تولید بیلت و بلوم ایران از 52.4 درصد در سال 96 به 59.8 درصد در سال 97 افزایش یافته که عمدتا به د ..