کلاف ساده

کلاف ساده

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 11 مهر 1401 14:36

5.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

17,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 11 مهر 1401 14:36

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

17,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 07 مهر 1401 11:07

8

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 11 مهر 1401 14:07

5.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

18,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 11 مهر 1401 14:07

6

حالت: کلاف

A1

کارخانه

17,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 11 مهر 1401 14:07

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

17,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 28 شهریور 1401 11:57

8

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 28 شهریور 1401 11:57

10

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 11 مهر 1401 14:07

11

حالت: کلاف

A1

کارخانه

18,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 28 شهریور 1401 11:58

12

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 11 مهر 1401 14:07

12.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

18,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 28 شهریور 1401 11:58

13

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 11 مهر 1401 14:07

14

حالت: کلاف

A1

کارخانه

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 28 شهریور 1401 11:58

16.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده الیگودرز
بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:57

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

17,100 تومان 300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 06 مرداد 1401 12:26

6.5

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

19,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 06 مرداد 1401 12:26

8

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

19,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 06 مرداد 1401 12:26

10

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

19,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 04 تیر 1401 13:27

12.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز
بروزرسانی: 19 شهریور 1401 14:34

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

16,300 تومان -200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز
بروزرسانی: 29 تیر 1399 13:14

6.5

حالت: کلاف

USD7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز
بروزرسانی: 29 تیر 1399 13:14

6.5

حالت: کلاف

S2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز
بروزرسانی: 19 شهریور 1401 14:34

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا
بروزرسانی: 19 آذر 1398 12:12

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 صنعتی RST34 نورد کوثر اهواز
بروزرسانی: 06 مرداد 1401 12:27

6.5

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

18,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساختمانی 1006 نورد کوثر اهواز
بروزرسانی: 16 خرداد 1401 14:03

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساده A1 نورد کوثر اهواز
بروزرسانی: 06 مرداد 1401 12:27

8

حالت: کلاف

A1

کارخانه

17,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 ساده A1 نورد کوثر اهواز
بروزرسانی: 06 مرداد 1401 12:27

10

حالت: کلاف

A1

کارخانه

17,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان
بروزرسانی: 13 شهریور 1401 13:16

6.5

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده 1008 ساختمانی نورد فولاد گلستان
بروزرسانی: 30 خرداد 1401 13:34

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
بروزرسانی: 09 مهر 1401 14:11

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
بروزرسانی: 09 مهر 1401 14:12

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
بروزرسانی: 22 مرداد 1401 12:50

8

حالت: کلاف

1008

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:11

10

حالت: کلاف

1008

کارخانه

16,800 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 5.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر
بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:12

5.5

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

18,100 تومان 450 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 5.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر
بروزرسانی: 03 شهریور 1400 13:10

5.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر
بروزرسانی: 03 شهریور 1400 13:10

6.5

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر
بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:12

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

18,000 تومان 450 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساختمانی ملایر
بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:02

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

16,500 تومان -250 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 صنعتی ملایر
بروزرسانی: 21 مهر 1398 15:06

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...