کلاف ساده

کلاف ساده

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 19 خرداد 1401 12:22

5.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

20,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 13:47

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 13:47

8

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 27 آذر 1400 11:29

5.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 17 بهمن 1400 11:41

6

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 24 بهمن 1400 13:11

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:38

8

حالت: کلاف

A1

کارخانه

21,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:38

10

حالت: کلاف

A1

کارخانه

21,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:38

11

حالت: کلاف

A1

کارخانه

21,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:38

12

حالت: کلاف

A1

کارخانه

21,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:38

12.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

21,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 01 تیر 1401 12:40

13

حالت: کلاف

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:38

14

حالت: کلاف

A1

کارخانه

21,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:38

16.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

21,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده الیگودرز
بروزرسانی: 08 تیر 1401 12:03

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

18,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 09 تیر 1401 11:26

6.5

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

19,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 09 تیر 1401 11:26

8

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

19,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 09 تیر 1401 11:26

10

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

19,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان
بروزرسانی: 04 تیر 1401 13:27

12.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز
بروزرسانی: 07 مرداد 1399 13:21

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز
بروزرسانی: 29 تیر 1399 13:14

6.5

حالت: کلاف

USD7

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز
بروزرسانی: 29 تیر 1399 13:14

6.5

حالت: کلاف

S2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز
بروزرسانی: 09 تیر 1401 11:25

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

19,550 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا
بروزرسانی: 19 آذر 1398 12:12

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 صنعتی RST34 نورد کوثر اهواز
بروزرسانی: 09 تیر 1401 11:28

6.5

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

19,200 تومان -600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساختمانی 1006 نورد کوثر اهواز
بروزرسانی: 16 خرداد 1401 14:03

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 8 ساده A1 نورد کوثر اهواز
بروزرسانی: 09 تیر 1401 11:28

8

حالت: کلاف

A1

کارخانه

18,600 تومان -800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 ساده A1 نورد کوثر اهواز
بروزرسانی: 09 تیر 1401 11:28

10

حالت: کلاف

A1

کارخانه

18,600 تومان -800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان
بروزرسانی: 09 ارديبهشت 1400 11:40

6.5

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساده 1008 ساختمانی نورد فولاد گلستان
بروزرسانی: 30 خرداد 1401 13:34

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
بروزرسانی: 05 تیر 1401 11:20

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

19,300 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
بروزرسانی: 05 تیر 1401 11:20

6.5

حالت: کلاف

1008

کارخانه

19,300 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 8 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
بروزرسانی: 05 تیر 1401 11:20

8

حالت: کلاف

1008

کارخانه

19,300 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
بروزرسانی: 05 تیر 1401 11:20

10

حالت: کلاف

1008

کارخانه

19,300 تومان -100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 5.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر
بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:54

5.5

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

20,100 تومان 400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 5.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر
بروزرسانی: 03 شهریور 1400 13:10

5.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر
بروزرسانی: 03 شهریور 1400 13:10

6.5

حالت: کلاف

RST34

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
کلاف 6.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر
بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:54

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

20,000 تومان 400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 ساختمانی ملایر
بروزرسانی: 08 تیر 1401 11:47

6.5

حالت: کلاف

A1

کارخانه

18,200 تومان -50 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
کلاف 6.5 صنعتی ملایر
بروزرسانی: 21 مهر 1398 15:06

6.5

حالت: کلاف

1006

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...