میلگرد ساده

میلگرد ساده

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:39

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:39

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:39

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:39

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:39

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:39

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:39

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:39

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:39

30

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:39

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:39

36

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 06 تیر 1401 13:39

40

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 8 ساده A1 فولاد کاوه تیکمه داش
بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:15

8

حالت: شاخه

A1

کارخانه

18,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 ساده A1 فولاد کاوه تیکمه داش
بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:15

10

حالت: شاخه

A1

کارخانه

18,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 20 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 25 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 ساده A1 فولاد سپهر ایرانیان
بروزرسانی: 08 تیر 1401 10:50

10

حالت: شاخه

A1

کارخانه

18,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:01

10

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:01

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:01

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:01

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:01

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:01

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:01

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:01

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:01

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:01

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 8 ساده A1 نورد گرم جهان
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

8

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 ساده A1 نورد گرم جهان
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

10

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 15 فروردين 1401 15:40

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 15 فروردين 1401 15:40

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

9,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 21 آذر 1400 11:14

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 21 آذر 1400 11:14

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 21 آذر 1400 11:14

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 30ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

30

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 36 ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

36

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,450 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 30 ساده A1 فولاد شمس گل آذین
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

30

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,950 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 35 ساده A1 فولاد شمس گل آذین
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

36

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,950 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 40ساده A1 فولاد شمس گل آذین
بروزرسانی: 11 تیر 1401 11:02

40

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...