میلگرد ساده

میلگرد ساده

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:47

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,750 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:47

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,750 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:47

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,750 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:47

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,750 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:47

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,750 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:47

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,750 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:47

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,750 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:47

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,750 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:47

30

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,750 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:47

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,750 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 36 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:47

36

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,750 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:48

40

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,750 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 8 ساده A1 فولاد کاوه تیکمه داش
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 13:22

8

حالت: شاخه

A1

کارخانه

18,850 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 ساده A1 فولاد کاوه تیکمه داش
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 13:22

10

حالت: شاخه

A1

کارخانه

18,750 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 20 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 22 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 25 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 28 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 32 ساده A1 فولاد آلیاژی ایران
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 ساده A1 فولاد سپهر ایرانیان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:20

10

حالت: شاخه

A1

کارخانه

18,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 10 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:03

10

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:03

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 14 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:03

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 16 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:03

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:03

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:03

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:03

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:03

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:03

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 ساده A1 نوین
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:03

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,800 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 8 ساده A1 نورد گرم جهان
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

8

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 10 ساده A1 نورد گرم جهان
بروزرسانی: 01 بهمن 1398 15:25

10

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 15 فروردين 1401 15:40

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 15 فروردين 1401 15:40

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:54

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:55

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:55

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:55

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:55

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

9,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:55

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:55

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 12ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 21 آذر 1400 11:14

12

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 14ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 21 آذر 1400 11:14

14

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 16ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 21 آذر 1400 11:14

16

حالت: شاخه

A1

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
میلگرد 18 ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:00

18

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,950 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 20ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:00

20

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,950 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 22ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:00

22

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,950 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 25ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:00

25

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,950 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 28 ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:00

28

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,950 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 30ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:00

30

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,950 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 32ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:00

32

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,950 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 36 ساده A1 آیین صنعت
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:00

36

حالت: شاخه

A1

کارخانه

21,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 30 ساده A1 فولاد شمس گل آذین
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:04

30

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,950 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 35 ساده A1 فولاد شمس گل آذین
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:04

36

حالت: شاخه

A1

کارخانه

19,950 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
میلگرد 40ساده A1 فولاد شمس گل آذین
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:04

40

حالت: شاخه

A1

کارخانه

20,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...