لوله صنعتی و ساختمانی

لوله صنعتی و ساختمانی

نام کالا
اطلاعات کالا
قيمت
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان
بروزرسانی: 27 ارديبهشت 1401 09:43

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

24,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان
بروزرسانی: 27 ارديبهشت 1401 09:43

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان
بروزرسانی: 27 ارديبهشت 1401 09:43

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان
بروزرسانی: 09 بهمن 1400 12:36

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان
بروزرسانی: 27 ارديبهشت 1401 09:43

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 27 ارديبهشت 1401 09:43

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 27 ارديبهشت 1401 09:43

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 27 ارديبهشت 1401 09:43

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان
بروزرسانی: 27 ارديبهشت 1401 09:43

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان
بروزرسانی: 27 ارديبهشت 1401 09:43

141.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان
بروزرسانی: 27 ارديبهشت 1401 09:43

168.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان
بروزرسانی: 27 ارديبهشت 1401 09:43

219.1

حالت: 6 متری

4

کارخانه

22,100 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 فولاد هیربد
بروزرسانی: 26 دی 1398 12:41

60.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی " 3 ضخامت 2 فولاد هیربد
بروزرسانی: 26 دی 1398 12:42

88.9

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی " 4 ضخامت 2 فولاد هیربد
بروزرسانی: 26 دی 1398 12:42

114.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 ساوه
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:39

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

26,400 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 ساوه
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:39

26.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 ساوه
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:39

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 ساوه
بروزرسانی: 26 ارديبهشت 1401 11:31

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

24,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 ساوه
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:39

48.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 ساوه
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:39

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 ساوه
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:39

76

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 ساوه
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:39

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 ساوه
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:39

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 ساوه
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:39

141.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

25,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 ساوه
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 11:39

168.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

25,700 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 ساوه
بروزرسانی: 26 ارديبهشت 1401 11:31

219.1

حالت: 6 متری

4

کارخانه

24,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی "1/4 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:25

42.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان
بروزرسانی: 22 تیر 1398 15:25

60.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "1 ضخامت 3 اصفهان
بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1399 13:38

33.7

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "1 ضخامت 2 اصفهان
بروزرسانی: 06 شهریور 1398 09:06

33.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 اصفهان
بروزرسانی: 06 شهریور 1398 09:06

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "2 ضخامت 1.8 اصفهان
بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1399 13:38

60.3

حالت: 6 متری

1.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "2 ضخامت 2 اصفهان
بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1399 13:39

60.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.3 اصفهان
بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1399 13:39

60.3

حالت: 6 متری

2.3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 اصفهان
بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1399 13:39

60.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.8 اصفهان
بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1399 13:39

60.3

حالت: 6 متری

2.8

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 اصفهان
بروزرسانی: 23 ارديبهشت 1399 13:39

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:23

60.3

حالت: 6 متری

2

کارخانه

26,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:23

60.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,200 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 گل نرده
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:39

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 گل نرده
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:39

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 گل نرده
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:39

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 گل نرده
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:39

60.3

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 گل نرده
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:39

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 گل نرده
بروزرسانی: 17 دی 1398 16:39

114.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 نورد لوله یاران
بروزرسانی: 17 اسفند 1400 12:55

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 نورد لوله یاران
بروزرسانی: 27 بهمن 1400 13:05

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 نورد لوله یاران
بروزرسانی: 27 بهمن 1400 13:05

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 نورد لوله یاران
بروزرسانی: 27 بهمن 1400 13:06

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 نورد لوله یاران
بروزرسانی: 27 بهمن 1400 13:06

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 نورد و لوله یاران
بروزرسانی: 27 بهمن 1400 13:06

114.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 لوله و پروفیل کیهان
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:13

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

27,000 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیهان
بروزرسانی: 25 مهر 1398 12:18

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 لوله و پروفیل کیهان
بروزرسانی: 25 مهر 1398 12:19

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 کیان پرشیا
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:26

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

26,200 تومان -800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 کیان پرشیا
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:26

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

26,200 تومان -800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیان پرشیا
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 12:26

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,200 تومان -800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو
بروزرسانی: 15 ارديبهشت 1401 11:18

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

23,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو
بروزرسانی: 15 ارديبهشت 1401 11:18

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

23,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو
بروزرسانی: 15 ارديبهشت 1401 11:18

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

22,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو
بروزرسانی: 15 ارديبهشت 1401 11:18

42.2

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

22,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
بروزرسانی: 15 ارديبهشت 1401 11:18

48.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
بروزرسانی: 15 ارديبهشت 1401 11:18

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
بروزرسانی: 15 ارديبهشت 1401 11:18

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

22,300 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
بروزرسانی: 10 اسفند 1398 10:49

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی " 1/2 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 13:39

21.2

حالت: 6 متری

2

کارخانه

26,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی " 3/4 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 13:39

26.7

حالت: 6 متری

2

کارخانه

26,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی " 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 13:39

33.7

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی " 2 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 13:39

60.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی " 3 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 13:39

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی " 4 ضخامت 4 جهان پروفیل پارس
بروزرسانی: 31 ارديبهشت 1401 13:39

114.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

25,500 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران
بروزرسانی: 15 ارديبهشت 1401 11:40

76

حالت: 6 متری

2

کارخانه

26,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران
بروزرسانی: 15 ارديبهشت 1401 11:40

76

حالت: 6 متری

2.5

کارخانه

25,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی "3 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران
بروزرسانی: 15 ارديبهشت 1401 11:40

88.9

حالت: 6 متری

2

کارخانه

26,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران
بروزرسانی: 15 ارديبهشت 1401 11:40

88.9

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی "4 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران
بروزرسانی: 15 ارديبهشت 1401 11:40

114.3

حالت: 6 متری

3

کارخانه

25,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران
بروزرسانی: 15 ارديبهشت 1401 11:40

114.3

حالت: 6 متری

4

کارخانه

25,600 تومان 0 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
سفارش
عضویت در خبرنامه آهن پخش

با عضویت در خبرنامه آهن پخش از آخرین اخبار روز آهن آگاه شوید...